Obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy, uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem registrací Uživatele na Internetových stránkách Poskytovatele, a jejímž předmětem je užívání Aplikace, kterou provozuje Poskytovatel, a dalších produktů dostupných na Internetových stránkách Poskytovatele .
 2. Následující ustanovení jsou obchodními podmínkami a jejich odsouhlasením se Uživatel zavazuje k jejich dodržování. Pokud Uživatel s těmito obchodními podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Aplikace.

 II. Definice pojmů

 1. Poskytovatel je společnost Ratajová & partneři s.r.o., IČO: 27653391, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 121794, se sídlem Jankovcova 1587/8, 170 00 Praha 7. Aktuální kontaktní údaje jsou vždy zveřejněny na Internetových stránkách.
 2. Uživatel je právnická osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná, která využila nebo má zájem využít Aplikaci a svou identifikaci včetně aktuálních kontaktních údajů uvádí na svém Účtu.
 3. Aplikace je software k vytváření dokumentů, který je přístupný přes webový prohlížeč na Internetových stránkách, a další produkty dostupné na Internetových stránkách Poskytovatele.
 4. Internetové stránky jsou stránky Poskytovatele na internetové adrese http://www.abes.cz
 5. Účet je individuální účet zřízený pro přístup uživatele na Internetové stránky, umožňuje užití Aplikace.
 6. Digitálním obsahem jsou myšleny produkty v digitální (elektronické) podobě. Mohou to být e-booky (elektronické knihy), videa (zpravidla záznamy webinářů a videa, která jsou součástí on-line kurzů), on-line kurzy, on-line kluby.

III. Pravidla užívání Aplikace

 1. Poskytovatel se zavazuje, že Uživateli po provedení registrace zpřístupní Účet, jehož prostřednictvím je uživatel oprávněn užívat Aplikaci.
 2. Uživatel je povinen uvést úplné a pravdivé údaje o své identifikaci do registračního formuláře a tyto údaje na svém Účtu v případě změn neprodleně aktualizovat.
 3. Uživatel je oprávněn mít zřízený pouze jeden Účet, přičemž k Účtu může uživatel zřídit podúčty pro své spolupracovníky a zaměstnance. Poskytovatel má právo zamítnout registraci, pokud je registrován Uživatel s totožným IČ. Je-li zřejmé, že dříve registrované IČ je registrováno chybně či neoprávněně, Poskytovatel na základě upozornění oprávněného držitele IČ provede nápravu tak, aby oprávněná osoba mohla provést registraci.
 4. Uživatel není oprávněn zřizovat podúčty třetím osobám za úplatu nebo toto nabízet jako svou službu.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo Uživateli, který je v rozporu s obchodními podmínkami, zablokovat či smazat Účet.
 6. Uživatel je oprávněn svůj Účet smazat. V takovém případě dojde rovněž ke smazání všech podúčtů a nebude možné vrátit peníze za nespotřebované kredity (viz. odst. IV, bod 4.).
 7. Uživatel je zodpovědný za použití Aplikace. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s použitím Aplikace.
 8. Poskytovatel garantuje, že znění smluv ke dni vygenerování je v souladu s platnou legislativou České republiky. V případě oprávněné reklamace (chyba v dokumentech nezaviněná Uživatelem), má Uživatel nárok na bezplatnou opravu dokumentů, kterou se Poskytovatel zavazuje zajistit do 7 kalendářních dnů, a na vrácení kreditů, které Uživatel za tuto dokumentaci uhradil.
 9. Poskytovatel je povinen předem a s dostatečným předstihem informovat prostřednictvím elektronické pošty Uživatele o omezení nebo ukončení provozování Aplikace, nepůjde-li o důvody mimo moc Poskytovatele.
 10. Poskytovatel neručí za nepřetržitou dostupnost Účtu pro Uživatele.

IV. Poplatky za užívání Aplikace a reklamace

 1. Uživatel se zavazuje hradit Poskytovateli poplatek za používání Aplikace podle vybraného tarifu dle aktuálního ceníku, který tvoří Přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek.
 2. Probíhá-li platba formou kreditů, poskytovateli vzniká nárok na úhradu okamžikem, kdy Uživatel v Aplikaci zvolí možnost „vygenerovat“ nebo"vygenerovat a objednat kontrolu/doplnění smlouvy" nebo "stáhnout LV".  Platba se realizuje odečtením kreditů nakoupených Uživatelem a evidovaných na Účtu. Uživatel objednává kredity výhradně na svém Účtu.
 3. Vyskytne-li se nesrovnalost mezi uhrazenými a evidovanými kredity, má Uživatel možnost toto neprodleně prostřednictvím elektronické pošty na email monika.perez@abes.cz reklamovat u Poskytovatele. Reklamaci uplatněnou po smazání Účtu Uživatelem má Poskytovatel právo zamítnout.
 4. Uživatel má nárok na vrácení peněz za zakoupené a nespotřebované kredity. Poskytovatel nevrátí peníze za nespotřebované kredity, pokud Uživatel smazal Účet před jejich vyplacením. Poskytovatel uhradí peníze na základě žádosti Uživatele doručené elektronickou poštou Poskytovateli a telefonického ověření Uživatele ze strany Poskytovatele.

V. Zprostředkování advokátních služeb uživateli Aplikace

 1. Advokátními službami jsou kontrola a dopracování smluv generovaných v Aplikaci, řešení připomínek klientů uživatele ke smlouvám generovaným v Aplikaci, příprava smlouvy v Aplikaci podle individuálního požadavku Uživatele a advokátní úschova kupní ceny. Služby zajišťuje ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 06717586, sídlo: Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha – Smíchov.
 2. Objednávka služeb je možná po přihlášení na Účet Uživatele. Uživatel závazně objednává advokátní služby po kliknutí na tlačítko „objednat“ nebo „vygenerovat“ nebo "vygenerovat a objednat kontrolu/doplnění smlouvy".  
 3. Uživatel se zavazuje hradit Poskytovateli za zprostředkované advokátní služby aktuální poplatek uvedený v objednávce. Uživatel hradí poplatek formou kreditů. Poskytovateli vzniká nárok na úhradu poplatku okamžikem, kdy Uživatel v Aplikaci zvolí možnost „objednat“ nebo „vygenerovat“ nebo "vygenerovat a objednat kontrolu/doplnění smlouvy".
 4. Platba se realizuje odečtením kreditů nakoupených Uživatelem a evidovaných na Účtu. Uživatel objednává kredity výhradně na svém Účtu.

VI. Zpracování dat z dálkového přístupu (WSDP) Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK)

 1. Uživatelé mohou využít službu zpracování dat z dálkového přístupu (WSDP) Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK), jejímž prostřednictvím se do Aplikace stáhnou data z uživatelem vybraného listu vlastnického. Službu zajišťuje Databot Solutions, s.r.o., IČO: 053 52 525, sídlo: Nad Rokoskou 1228/38, Praha 8.
 2. Objednávka služeb je možná po přihlášení na Účet Uživatele. Uživatel závazně objednává stažení dat po kliknutí na tlačítko „Stáhnout LV".
 3. Uživatel se zavazuje hradit Poskytovateli za zprostředkovanou službu aktuální poplatek uvedený v objednávce. Uživatel hradí poplatek formou kreditů. Poskytovateli vzniká nárok na úhradu poplatku okamžikem, kdy Uživatel v Aplikaci zvolí možnost „Stáhnout LV".
 4. Platba se realizuje odečtením kreditů nakoupených Uživatelem a evidovaných na Účtu. Uživatel objednává kredity výhradně na svém Účtu.

 VII. Prodej digitálního obsahu

 1. Objednávání produktů probíhá pouze přes internetové stránky, a to konkrétně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, kde je Uživatel povinnen uvést své jméno, příjmení ev. firmu, IČO, DIČ, fakturační adresu a e-mail. Objednávka je odeslána kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou, tímto okamžikem Poskytovateli vzniká nárok na úhradu ceny za produkt. Cena je uvedena u každého Produktu v jeho popisu na internetových stránkách.

 2. Uživatel může provádět platbu bankovním převodem nebo kartou.

 3. Poskytovatel dodá uživateli produkt po jeho zaplacení na e-mail uvedený v objednávce nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

 4. Veškeré produkty jsou chráněny autorským právem. Produkty a jejich obsah nelze bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele případně osob, které jsou nositelem autorských práv, dále šířit nebo umožnit jejich užití dalším osobám.

 5. Pokud Poskytovatel dodá produkt s vadami nebo produkt nedodá, je Uživatel oprávněn neprodleně uplatnit reklamaci prostřednictvím elektronické pošty na email monika.perez@abes.cz. Uzná-li Poskytovatel reklamaci jako oprávněnou, vrátí neprodleně uhrazenou cenu zpět Uživateli.

 VIII. Platby

 1. Uživatel může provádět platbu bankovním převodem nebo kartou.
 2. Online platby kartou zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.
 3. Platbu kartou realizuje Uživatel tak, že do rozhraní platební brány ComGate zadá číslo karty, datum platnosti a CVC kód, který je uveden v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, pravděpodobně se zobrazí výzva  k zadání číselného kódu, který zašle prostřednictvím SMS banka Uživatele. Po dokončení platby dojde k přesměrováni zpět na Účet. Platba je potvrzena okamžitě, systém Aplikace ihned realizuje objednávku, tzn. ihned aktivuje na Účtu zvolený tarif a připíše kredity.
 4. Kontakty: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové. E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267

 IX. Ochrana dat a zasílání obchodních sdělení

 1. Přihlašování na Účet a podúčet je vázáno na přihlašovací jméno a heslo, které si zvolí Uživatel. Uživatel je povinen ochraňovat své přihlašovací údaje a držet je v tajnosti. Poskytovatel neručí za zneužití Aplikace.
 2. Uživatel pověřuje Poskytovatele zpracováním osobních údajů třetích osob, a to k ukládání a zálohování dokumentů vytvořených prostřednictvím Aplikace včetně osobních údajů, do doby smazání dokumentů a údajů Uživatelem. Podmínky jsou upraveny samostatnou Smlouvou o zpracování osobních údajů.
 3. Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas s ukládáním a zálohováním dat  včetně osobních údajů uvedených na Účtu Uživatele a v databázi příjemců obchodních sdělení. Poskytovatel se zavazuje se, že data zabezpečí proti neautorizovanému přístupu tak, aby byly chráněny proti zneužití, a že je neposkytne třetím stranám, leda svým servisním partnerům pro účely zálohování dat a vývoje Aplikace.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel je oprávněn změnit obsah těchto obchodních podmínek. Jakékoliv změny těchto obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem. O změně je Poskytovatel povinen informovat Uživatele prostřednictvím elektronické pošty nejméně 14 kalendářních dnů před nabytím účinnosti. Pokud Uživatel nebude souhlasit se zněním obchodních podmínek, má možnost požádat o vrácení zakoupených a nespotřebovaných kreditů a po jejich výplatě smazat Účet (viz. odst. IV, bod 4.).
 2. Toto znění obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 10.6.2024.