Ochrana osobních údajů

 

I. Obsah a účel dokumentu

 1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.abes.cz, našimi uživateli a zájemci o naše služby a produkty.
 2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
 3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete. Při zpracování osobních údajů postupujeme podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.
 4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:
  I. Obsah a účel dokumentu
  II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat
  III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme
  IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje
  V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
  VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
  VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

Ratajová & partneři s.r.o.
IČ: 27653391, se sídlem Jankovcova 1587/8, 170 00 Praha 7
jsme zapsaní v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C121794
kontaktní e-mail: info@abes.cz
kontaktní telefon: +420 777 10 15 20
naše webové stránky: www.abes.cz
(dále jen „Správce“)

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách nebo uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu, včetně údajů uvedených v generovaných smlouvách a podkladech pro jejich generování, údaje sdělené v souvislosti s naší smluvní spoluprací e-mailem, telefonicky či osobně.

Zpracováváme i údaje z veřejných rejstříků, pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem. Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, ovšem bez zadání údajů nutných pro generování smluv by nemohly být smlouvy generovány.

Údaje spadají do kategorie „běžných osobních údajů“.

V konkrétním případě jsme vůči vám v pozici Správce a současně pokud jde o údaje vašich klientů, kterým smlouvy generujete nebo konzultujete podrobnosti případu nebo naším prostřednictvím zadáváte zpracování smluv nebo poskytnutí právních služeb spolupracující advokátní kanceláři, jsme v pozici Zpracovatele a pro tyto případy s vámi uzavíráme písemnou Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouva je uzavírána elektronicky, přímo ve vašem uživatelském rozhraní v ABESu.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:
Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaných produktech a službách, informace o tom, jaké produkty jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, rodinný stav v případě, že do smlouvy je uveden údaj o manželství, údaje o nemovitých věcech a družstevních podílech, které jsou předmětem generované smlouvy, včetně cenových údajů a dalších podmínek uzavíraných smluv, číslo bankovního účtu, údaj o tom, že osoba, pro kterou smlouvu generujete, je vaším klientem, kontaktní a identifikační údaje fyzické osoby (osob) zastupujících naše klienty a zájemce o služby, kteří jsou právnickými osobami.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje) nezpracováváme.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané produkty nebo služby (tedy zejména zajistit generování smluv o nemovitých věcech a družstevních podílech a s nimi souvisejících dokumentů typu návrh na vklad do KN, předávací protokol či daňové přiznání) a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme všechny osobní údaje uvedené v čl. III v písm. A.
Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. 
K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů
Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ, informace o tom, jaké produkty jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, včetně cenových údajů, číslo bankovního účtu. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby
Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo. Pokud předem neodmítnete zasílání obchodních sdělení (zejména pravidelných newsletterů s novinkami v oblasti právní úpravy týkajících se realit a nabídku novinek v našich službách), v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti je budeme zasílat na váš e-mail, který jste nám poskytli. Zasílání obchodních sdělení na váš e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit nastavením zasílání na svém účtu. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.

Abychom zajistili, že vám vždy přijde přesně takový obsah, jaký jste si vyžádali, máme naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání pravidelných newsletterů, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „zasílání newsletterů“. Stejně tak, když nám pošlete objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku vám systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bychom jej mohli provádět pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
Pokud zatím nejste naším uživatelem a dáte nám svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání obchodních sdělení (newsletteru o novinkách a zajímavostech v oblasti realit a práva a nabídky našich služeb a produktů). Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kancelář(e), poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, poskytovatele IT a marketingových služeb. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů vám poskytneme na vyžádání.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

 1. A. Právo na přístup k osobním údajům
  Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

  B. Právo na opravu osobních údajů
  Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

  C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
  V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

  D. Právo na omezení zpracování
  V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

  E. Právo na přenositelnost údajů
  Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

  F. Právo vznést námitku
  V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

  G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@abes.cz. Zprávou na tento e-mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.abes.cz.

Toto znění je účinné od 1.12.2020.