Na co si dát pozor při pronájmu bytu cizincům?

Datum zveřejnění článku 31.8.2022

Pronájem bytu cizincům je čím dál častější a má svá specifika.

Na co si dát pozor, aby pronajímatel předešel případným problémům? 

Přečtěte si 4 konkrétní věci, které by si měl pronajímatel ohlídat!

 

 

Chcete dostávat upozornění na nové články a novinky?

 

1) Diskriminace

Pronajímání bytu cizincům není zákonem nijak zakázáno ani omezeno, naopak! I na cizince se vztahuje zákaz diskriminace zájemců o pronájem bytu, a to na základě jejich rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru (zák. č. 198/2009 Sb. antidiskriminační zákon).

 

2) Ohlašovací povinnost

Často se zapomíná, že pronajímatel má ohlašovací povinnost Policii ČR - Službě cizinecké policie. Tuto povinnost stanovuje § 99 a násl. zákona 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky. 

Pronajímatel má oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování:

  • předložením vyplněného přihlašovacího tiskopisu,
  • předložením stejnopisu listinného dokumentu obsahujícího údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu (např. nájemní smlouva),
  • nebo prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace v rozsahu údajů vedených v přihlašovacím tiskopisu.

 

3) Vyžádejte si informaci o platnosti víz

Cizinci z EU se mohou na území ČR zdržovat bez omezení, mají pouze povinnost ohlásit svoji přítomnost příslušnému pracovišti cizinecké policie (pobyt delší než 30 dnů) případně požádat o přechodný pobyt (pobyt delší než 3 měsíce).

Cizinci z jiných států mohou pobývat na území ČR do 90 dnů bez víza (např. občané USA) nebo na základě krátkodobého víza uděleného ČR nebo jiným státem EU. Chce-li cizinec v ČR pobývat déle (více než 90 dnů), musí získat dlouhodobé vízum.

(Aktuálně platí výjimka pro občany Ukrajiny, kterým je udělována dočasná ochrana.)

Riziko uplynutí či pozbytí práva k pobytu je u občanů EU zanedbatelné, ale při uzavírání nájemní smlouvy s cizincem ze země mimo EU je vhodné požadovat informace ohledně doby platnosti víz ev. povolení k pobytu.

Může se totiž stát, že nájem bude ukončen předčasně a "bez varování" právě z důvodu, že cizinec nemá právo na území ČR dál pobývat. Nájemní smlouva by sice zůstala v platnosti, ale vymahatelnost nájemného a dalších pohledávek či náhrady škody v zahraničí by byla velmi problematická. Doporučit tedy lze i využití maximální možné jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

4) Volba práva v nájemní smlouvě

Pokud uzavírá pronajímatel nájemní smlouvu s cizincem, je samozřejmě potřeba ho správně identifikovat, tzn. uvést přesné jméno, příjmení, datum narození a doplnit také číslo a typ identifikačního dokladu (např. pas) vč. země, která doklad vydala.

Dále je ale také vhodné do smlouvy uvést tzv. "volbu práva"! Protože účastníkem právního vztahu je cizí státní příslušník, jde o smlouvou s mezinárodním prvkem a v krajním případě by tak případný spor mohl být řešen před zahraničními soudy.

Tomuto riziku se dá předejít přidáním jednoduchého ustanovení do nájemní smlouvy.

Obvyklé znění tohoto ustanovení může být:

"Strany se dohodly, že spory vzniklé z této smlouvy i v souvislosti s ní budou řešeny místně příslušným českým soudem podle českého práva“.

Doporučujeme však místo tohoto využít pro volbu práva rozhodčí doložku, která je pro pronajímatele výhodnější.

Zajímá vás znění rozhodčí doložky a jak ji použít? Vše najdete v klientské sekci v Právní podpoře.

 

Bc. Marie Ratajová

právnička, specialistka na realitní právo