Plníte všechny povinnosti, které máte v souvislosti s AML?

Datum zveřejnění článku 11.2.2021

CO JE AML?

Každý realitní zprostředkovatel by zkratku AML měl znát, protože je jednou z povinností, kterou Vám zákon ukládá.

Nicméně si připomeňme, že se pod ní skrývá legalizace výnosů z trestné činnosti, tzv. "praní špinavých peněz". To je jednání, které se snaží zastřít nezákonný původ peněz a vzbudit dojem, že se jedná o peníze nabyté legálně. 

V ČR se řídíme zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále vždy jen "AML zákon").

 

JAK AML SOUVISÍ S REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍM?

Podle AML zákona jsou realitní zprostředkovatelé povinnými osobami a mají řadu povinností.

Mezi ně patří:

 • Mít zpracovaný Systém vnitřních zásad a písemné hodnocení rizik, tento dokument je základem pro plnění povinností AML v RK
 • Vyhotovovat záznamy o úkonech dle AML zákona a uchovávat je v zákonem požadovaném rozsahu po stanovenou dobu.
 • Pravidelně školit zaměstnance a spolupracující osoby.
 • Provádět identifikaci smluvních stran obchodu nad ekvivalent 1.000 EUR a také zda se klient nenachází v tzv. sankčních seznamech a zda není účastníkem obchodu tzv. politicky exponovaná osoba.
 • Provádět kontrolu smluvních stran obchodu v případech nad ekvivalent 15.000 EUR, pokud je v hotovosti pak 10.000 EUR, v rámci kontroly provést identifikaci skutečného majitele právnické osoby, mj. také zjišťovat a ověřovat účel obchodu, zdroj peněz a u politicky exponované osoby původ majetku.
 • Neuskutečnit obchod s nemovitostí v zákonem stanovených případech.
 • Vyhodnocovat, zda obchod nebo jednání kterékoliv ze smluvních stran nevykazuje znaky podezřelého obchodu a v případě, že ano, podat oznámení o podezřelém obchodu Finančnímu analytickému úřadu.
 • Informovat Finanční analytický úřad o určení kontaktní osoby včetně údajů pro spojení s touto osobou.

Administrativní zátěž realitních zprostředkovatelů je i bez AML vysoká. Vztahují se na ně další zákonné povinnosti a AML je v praxi často odsunuto na vedlejší kolej a příliš se neřeší. Dalším důvodem, proč AML realitní zprostředkovatelé neřeší, je složitost problematiky, které nerozumí a neví si s ní rady.

 

PROČ JE VELMI DŮLEŽITÉ DÁT SI AML DO POŘÁDKU?

Finanční analytický úřad (dále jen "FAU"), který plní funkci finanční zpravodajské jednotky pro ČR a je za oblast AML zodpovědný, se na realitní trh začíná zaměřovat a AML tak nabývá v realitní praxi stále většího významu!

FAU nejde jen o kontrolu plnění formálních administrativních úkonů v RK, ale o identifikaci skutečných rizikových transakcí.

FAU uvádí, že jedním z významných legalizačních trendů, které zaznamenávají vyšetřovací orgány v ČR, jsou obchody s nemovitostmi. A trestná činnost, ze které plynou finanční zdroje, je velmi široká. Patří sem daňová a drogová trestná činnost, korupce i trestná činnost páchaná v zahraničí.

AML do budoucna nelze přehlížet a byť je to poměrně rozsáhlá problematika, je nezbytné, aby i ti, kdo tak ještě neudělali, všechny povinnosti uložené AML zákonem do praxe zavedli, a především je při své činnosti plnili.

V případě neplnění hrozí nemalé pokuty.

Bc. Marie Ratajová

právnička, specialistka na realitní právo

Nemáte ještě AML plně implementované?

PŘIPRAVILI JSME BALÍČEK KOMPLETNÍ IMPLEMENTACE AML

PRO REALITNÍ KANCELÁŘE A SAMOSTATNÉ MAKLÉŘE

 • Návody, kdy máte jakou povinnost a jak ji splnit
 • Kompletní dokumentace, kterou pro plnění AML potřebujete
 • Materiály a testy pro proškolení zaměstnanců a spolupracujících osob