Legislativní aktuality 4/20

Datum zveřejnění článku 24.4.2020

Byť je v celé naší zemi vyhlášen nouzový stav a platí řada omezení, legislativní novinky se na nás hrnou jako lavina.

Každý den se objevují nové návrhy opatření, novel a zákonů a také jejich neustálé změny...A díky mediálnímu chaosu se není snadné orientovat v tom, co skutečně platí a co ne.

Předkládáme Vám proto souhrn aktuálního stavu důležité legislativy pro realitní trh a realitní zprostředkovatele.

 

1) NOVELA ZÁKONA Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Novela je schválená a podepsaná prezidentem ČR a v nejbližší době bude vyhlášena ve Sbírce zákonů.

Změny začnou platit od 1.7.2020.

Co se konkrétně změní v oblasti nemovitostí ?

  • Ruší se předkupní právo (znovuzavedené k 1.1.2018)

Dočkali jsme se! Předkupní právo bude skutečně od 1.7.2020 zrušené.

Konkrétně jde o změnu § 1124 a 1125 OZ.

Podle nového znění budou mít od 1.7.2020 předkupní právo na dobu 6 měsíců pouze spoluvlastníci, kteří nemovitost např. zdědili. V ostatních případech je předkupní právo mezi spoluvlastníky nemovitosti zrušeno.

Možnost vzdání se předkupního práva, které se zapisovalo do katastru nemovitostí, bude jako nadbytečné rovněž zrušeno.

Předkupní právo se podle přechodného ustanovení bude vztahovat ještě na prodeje realizované do 30.6.2020, promlčecí lhůta začne běžet uzavřením kupní smlouvy a trvá 3 roky.

  • Vrací se smluvní pokuta do nájemních smluv

Mění se § 2239 OZ, ze kterého se vypouští text, že se nepřihlíží „k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu".

Pokuta však bude omezena na trojnásobek měsíčního nájemného (nové znění § 2254).

  • Nejvíce změn se týká bytového a družstevního vlastnictví

V nejbližší době připravíme samostatný článek NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU.  Změny také včas zapracujeme do smluv generovaných ABESem.

 

2)  SCHVÁLENÁ LEGISLATIVA V SOUVISLOSTI S OMEZENÍM ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

  • Zákon č. 137/2020 Sb. - EET

Podle tohoto zákona je od 27.3.2020 zrušena povinnost elektronicky evidovat tržby, a to po dobu nouzového stavu a v období 3 měsíců po jeho ukončení.

Zavedení EET pro realitní zprostředkovatele mělo nastat 1.5.2020, ale tento zákon novou povinnost posouvá.

  • Liberační daňový balíček II. - daň z nabytí nemovitých věcí

Ministerstvo financí zveřejnilo ve Finančním zpravodaji číslo 5/2020 informaci k dani z nabytí nemovitých věcí.

Poplatníkům, kteří mají lhůtu k podání daňového přiznání v období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020, promíjí pokutu za opožděné podání daňového přiznání, pokud bude podáno do 31. 8. 2020.

Rovněž promíjí úrok z prodlení a úrok z posečkané částky na dani z nabytí nemovitých věcí nebo na záloze na tuto daň za podmínky, že dojde k úhradě nejpozději dne 31. 8. 2020.

  • Pojištění podle ZRZ - stanovisko MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svém webu stanovisko pro realitní zprostředkovatele:

"Dále oznamujeme, že v případě, že realitní zprostředkovatel prokáže objektivní nemožnost splnit povinnost pojistit se podle zákona, nebude ukládat sankce, pokud k tomuto porušení dojde se zpožděním odpovídajícím trvání nouzového stavu."

Není však upřesněno, jak bude realitní zprostředkovatel "objektivní nemožnost" prokazovat. Pokud Vám v tom nic nebrání, raději si pojištění sjednejte 🙂

Pokud už pojistnou smlouvu máte uzavřenou, MMR zjednodušilo její předložení a umožňuje zaslat prostou kopii smlouvy e-mailem.
"Vyzýváme realitní zprostředkovatele, aby při zasílání již uzavřených pojistných smluv a případně dalších písemností ministerstvu využívali výhradně digitální cesty prostřednictvím datové schránky (ID MMR: 26iaava) nebo e-mailu (posta@mmr.cz či podatelna@mmr.cz) s přílohou s prostou kopií písemností. K ověřování písemností lze přistoupit na výzvu MMR dodatečně po skončení nouzového stavu. Zároveň v tomto směru žádá o komprimaci objemu dat u příloh k jednomu e-mailu či zprávě prostřednictvím datové schránky do maximálního objemu 10 MB."

Zdroj: Informace a opatření MMR v souvislosti s činností realitních zprostředkovatelů během nouzového stavu.

 

3) LEGISLATIVA, KTERÁ JE VE SCHALOVACÍM PROCESU A JEŠTĚ NENÍ ÚČINNÁ

  •  Novela zákona č.  39/2020 Sb. Zákon o realitním zprostředkování

Novela se týká § 25 ZRZ a posouvá lhůtu pro splnění povinnosti ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost "Realitní zprostředkování" a doložit odbornou způsobilost za 6 na 12 měsíců, tzn. do 3.3.2021.

Druhou změnou je umožnění podnikání nových realitních zprostředkovatelů, kteří mohou 6 měsíců od účinnosti novely poskytovat realitní zprostředkování jako volnou živnost za předpokladu, že činnost budou vykonávat na základě smlouvy s osobou, která je realitním zprostředkovatelem. Nesmí však poskytovat úschovu peněžních prostředků.

Aktuálně byla tato novela schválena Poslaneckou sněmovnou, projednání v Senátu je naplánováno na 16.4.2020. Účinnost bude druhý den po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Budeme Vás informovat.

  • Zákony ke zmírnění dopadu epidemie na nájemce

Parlamentem aktuálně prochází 2 zákony týkající se nájmů pro uspokojování bytové potřeby a nájmů podnikatelských prostor. Oba zakazují pronajímatelům vypovědět nájem z důvodu neplacení nájemného po dobu mimořádného opatření. Nájemce je však povinen doložit, že důvodem jsou omezení plynoucí z mimořádného opatření. Nájemné pak bude nutné doplatit do 31.12.2020.

Aktuálně byly oba zákony schváleny Poslaneckou sněmovnou a projednání v Senátu je naplánováno na 16.4.2020. Účinnost by měla nastat dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. I o těchto zákonech Vám pošleme včas informaci.

 

4) LEGISLATIVA, O KTERÉ SE POUZE MLUVÍ...

  • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Ministryně financí informovala veřejnost, že zruší daň z nabytí nemovitých věcí.

Média prezentovala již několik verzí, které mohou nastat, ale oficiální návrh novely zatím ministryně vládě ČR k projednání nepředložila. MF ani neupřesnilo termín, kdy se tak stane.

Cokoliv se o tomto kroku píše, je zatím jen zbytečné vyvolávání nejistoty a realitnímu trhu škodí.

 

Bc. Marie Ratajová

právnička, specialistka na realitní právo