ABES

Obchodní podmínky

 • I. Úvodní ustanovení
  • 1. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy, uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem registrací Uživatele na Internetových stránkách Poskytovatele, a jejímž předmětem je užívání Aplikace, kterou provozuje Poskytovatel, a dalších produktů dostupných na Internetových stránkách Poskytovatele .
  • 2. Následující ustanovení jsou obchodními podmínkami a jejich odsouhlasením se Uživatel zavazuje k jejich dodržování. Pokud Uživatel s těmito obchodními podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Aplikace.
 •  
 • II. Definice pojmů
  • Poskytovatel je společnost EMILIA CZ s.r.o., IČO: 07999666, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 311281, se sídlem U Nesypky 108/2, 150 00 Praha 5. Aktuální kontaktní údaje jsou vždy zveřejněny na Internetových stránkách.
  • 2. Uživatel je právnická osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná, která využila nebo má zájem využít Aplikaci a svou identifikaci včetně aktuálních kontaktních údajů uvádí na svém Účtu.
  • 3. Aplikace je software k vytváření dokumentů, který je přístupný přes webový prohlížeč na Internetových stránkách a další produkty dostupné na Internetových stránkách Poskytovatele.
  • 4. Internetové stránky jsou stránky Poskytovatele na internetové adrese http://www.abes.cz
  • 5. Účet je individuální účet zřízený pro přístup uživatele na Internetové stránky, umožňuje užití Aplikace.
   
 • III. Pravidla užívání Aplikace
  • 1. Poskytovatel se zavazuje, že Uživateli po provedení registrace zpřístupní Účet, jehož prostřednictvím je uživatel oprávněn užívat Aplikaci.
  • 2. Uživatel je povinen uvést úplné a pravdivé údaje o své identifikaci do registračního formuláře a tyto údaje na svém Účtu v případě změn neprodleně aktualizovat.
  • 3. Uživatel je oprávněn mít zřízený pouze jeden Účet, přičemž k Účtu může uživatel zřídit podúčty pro své spolupracovníky a zaměstnance. Poskytovatel má právo zamítnout registraci, pokud je registrován Uživatel s totožným IČ. Je-li zřejmé, že dříve registrované IČ je registrováno chybně či neoprávněně, Poskytovatel na základě upozornění oprávněného držitele IČ provede nápravu tak, aby oprávněná osoba mohla provést registraci.
  • 4. Uživatel není oprávněn zřizovat podúčty třetím osobám za úplatu nebo toto nabízet jako svou službu.
  • 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo Uživateli, který je v rozporu s obchodními podmínkami, zablokovat či smazat Účet.
  • 6. Uživatel je oprávněn svůj Účet smazat. V takovém případě dojde rovněž ke smazání všech podúčtů a nebude možné vrátit peníze za nespotřebované kredity (viz. odst. IV, bod 4.).
  • 7. Uživatel je zodpovědný za použití Aplikace. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s použitím Aplikace.
  • 8. Poskytovatel garantuje, že znění smluv ke dni vygenerování je v souladu s platnou legislativou České republiky. V případě oprávněné reklamace (chyba v dokumentech nezaviněná Uživatelem), má Uživatel nárok na bezplatnou opravu dokumentů, kterou se Poskytovatel zavazuje zajistit do 7 kalendářních dnů, a na vrácení kreditů, které Uživatel za tuto dokumentaci uhradil.
  • 9. Poskytovatel je povinen předem a s dostatečným předstihem informovat prostřednictvím elektronické pošty Uživatele o omezení nebo ukončení provozování Aplikace, nepůjde-li o důvody mimo moc Poskytovatele.
  • 10. Poskytovatel neručí za nepřetržitou dostupnost Účtu pro Uživatele.
  •  
 • IV. Poplatky za užívání Aplikace
  • 1. Uživatel se zavazuje hradit Poskytovateli poplatek za používání Aplikace podle vybraného tarifu dle aktuálního ceníku, který tvoří Přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek.
  • 2. Probíhá-li platba formou kreditů, poskytovateli vzniká nárok na úhradu okamžikem, kdy Uživatel v Aplikaci zvolí možnost „vygenerovat“. Platba se realizuje odečtením kreditů nakoupených Uživatelem a evidovaných na Účtu. Uživatel objednává kredity výhradně na svém Účtu.
  • 3. Vyskytne-li se nesrovnalost mezi uhrazenými a evidovanými kredity, má Uživatel možnost toto neprodleně prostřednictvím elektronické pošty reklamovat u Poskytovatele. Reklamaci uplatněnou po smazání Účtu Uživatelem má Poskytovatel právo zamítnout.
  • 4. Uživatel má nárok na vrácení peněz za zakoupené a nespotřebované kredity. Poskytovatel nevrátí peníze za nespotřebované kredity, pokud Uživatel smazal Účet před jejich vyplacením. Poskytovatel uhradí peníze na základě žádosti Uživatele doručené elektronickou poštou Poskytovateli a telefonického ověření Uživatele ze strany Poskytovatele.
 •  
 • V. Zprostředkování advokátních služeb uživateli Aplikace
  • 1. Advokátními službami jsou kontrola a dopracování smluv generovaných v Aplikaci, řešení připomínek klientů uživatele ke smlouvám generovaným v Aplikaci, příprava smlouvy v Aplikaci podle individuálního požadavku Uživatele a advokátní úschova kupní ceny. Služby zajišťuje advokátní kancelář Advokátní kancelář Dub & Beránek, s.r.o., IČ 07758481, sídlo: Na baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6.
  • 2. Objednávka služeb je možná po přihlášení na Účet Uživatele. Uživatel závazně objednává advokátní služby po kliknutí na tlačítko „objednat“.
  • 3. Uživatel se zavazuje hradit Poskytovateli za zprostředkované advokátní služby aktuální poplatek uvedený v objednávce. Uživatel hradí poplatek formou kreditů. Poskytovateli vzniká nárok na úhradu poplatku okamžikem, kdy Uživatel v Aplikaci zvolí možnost „objednat“.
  • 4. Platba se realizuje odečtením kreditů nakoupených Uživatelem a evidovaných na Účtu. Uživatel objednává kredity výhradně na svém Účtu.
 •  
 • VI. Ochrana dat a zasílání obchodních sdělení
  • 1. Přihlašování na Účet a podúčet je vázáno na přihlašovací jméno a heslo, které si zvolí Uživatel. Uživatel je povinen ochraňovat své přihlašovací údaje a držet je v tajnosti. Poskytovatel neručí za zneužití Aplikace.
  • 2. Uživatel pověřuje Poskytovatele zpracováním osobních údajů třetích osob, a to k ukládání a zálohování dokumentů vytvořených prostřednictvím Aplikace včetně osobních údajů, do doby smazání dokumentů a údajů Uživatelem. Podmínky jsou upraveny samostatnou Smlouvou o zpracování osobních údajů.
  • 3. Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas s ukládáním a zálohováním dat  včetně osobních údajů uvedených na Účtu Uživatele a v databázi příjemců obchodních sdělení. Poskytovatel se zavazuje se, že data zabezpečí proti neautorizovanému přístupu tak, aby byly chráněny proti zneužití, a že je neposkytne třetím stranám, leda svým servisním partnerům pro účely zálohování dat a vývoje Aplikace.
 •  
 • VII. Závěrečná ustanovení
  • 1. Poskytovatel je oprávněn změnit obsah těchto obchodních podmínek. Jakékoliv změny těchto obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem. O změně je Poskytovatel povinen informovat Uživatele prostřednictvím elektronické pošty nejméně 30 kalendářních dnů před nabytím účinnosti. Pokud Uživatel nebude souhlasit se zněním obchodních podmínek, má možnost požádat o vrácení zakoupených a nespotřebovaných kreditů a po jejich výplatě smazat Účet (viz. odst. IV, bod 4.).
  • 2. Toto znění obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 25.5.2018.
 
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příloha č.1

CENÍK